21 de febrer de 2019

Telecomunicacions i Informàtica (STI) i (FP DUAL)

 


Empreses - Formació professional dual

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.


Les principals sortides professionals són:

Tècnic/a en definició, analisi idesenvolupament  de sistemes de telecomunicació i informàtics (STI), xarxes 

locals i telemàtica, sistemes informàtics monousuari i muiltiusuar, telefonia, 

centres de producció audiovisual, sistemes multimèdia i sistemes de producció 

audiovisual.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions 99 0 UF 1: ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió. 45 1
UF 2: ICT per a serveis de telefonia i banda ampla. 44
Sistemes informàtics i xarxes locals. 198 33 UF1: Selecció i configuració d’equips informàtics. 60 2
UF2: Configuració de serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic. 25
UF3: Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat 33
UF4: xarxes d’àrea local (LAN) i xarxes sense fil (WLAN). Disseny i configuració. 60
UF5: Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes de dades. 20
Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions. 165 33 UF 1: Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació. 22 3
UF 2: Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV. 50
UF 3: Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla. 60
Sistemes de producció audiovisual. 165 33 UF 1: Muntatge d’instal·lacions de so. 54 4
UF 2: Muntatge d’instal·lacions d’imatge. 45
UF 3: Manteniment d’instal·lacions d’imatge i so. 66
Sistemes de radiocomunicacions. 99 0 UF 1: Sistemes de transmissió per a Radio i Televisió 48 5
UF 2: Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV. 51
Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions 99 0 UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions.  33 6
UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions.  66
Sistemes de telefonia fixa i mòbil 132 33 UF1: Sistemes de telefonia fixa. 40 7
UF2: Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions. 19
UF3: Sistemes de telefonia en xarxes IP. 40
Elements de sistemes de telecomunicacions 132 33 UF 1: Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions. 20 8
UF 2: Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió. 39
UF 3: Mesures de senyals. 40
Xarxes telemàtiques. 165 33 UF 1: Protocols d’àrea estesa i configuració d’encaminadors. 66 9
UF 2: Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat. 49
Sistemes integrats i llar digital. 99 0 UF 1: Comunicacions, seguretat i control de l’entorn. 49 10
UF 2: Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia. 50
Fonaments de programació 99 0 UF1: Programació estructurada. 66 11
UF2: Disseny modular. 33
FOL 99 0 UF 1: Incorporació al treball. 66 12
UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33
EIE 66 0 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora: 66 13
Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics. 66 0 14
FCT 350 0 15
Total 2000 198
Mòduls Hores Màx. HLLD
Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions 99 0
Sistemes informàtics i xarxes locals. 198 33
Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions. 165 33
Elements de sistemes de telecomunicacions 132 33
Xarxes telemàtiques. 165 33
FOL 99 0
Hores Lectives 957 132
Mòduls Hores Màx. HLLD
Sistemes de producció audiovisual. 165 0
Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions 99 0
Sistemes de radiocomunicacions. 99 0
Sistemes de telefonia fixa i mòbil 132 33
Sistemes integrats i llar digital. 99 0
Fonaments de programació 99 0
EIE 66 0
Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics. 66 0
FCT 350 0
Hores Lectives 726 0

 


Com pots accedir aquests cicles:

Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova

d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.

A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre.

D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs

A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls

La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.