21 de febrer de 2019

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (FP DUAL)

Empreses - Formació professional dual

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.


Les principals sortides professionals són:

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal•lacions elèctriques en l’entorn d'edificis.
Desenvolupament de projectes d'instal•lacions elèctriques en l’entorn d'edificis i amb finalitats especials.
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques. 198 33 UF 1: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis 87 1
UF 2: Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials. 30
UF 3: Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques. 24
UF 4:  Tècniques de muntatge d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 24
Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques. 231 33 UF 1: Automatització industrial cablada 68 2
UF 2:  Automatització industrial amb autòmats programables. 55
UF 3: Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis 75
Configuració d’instal·lacions elèctriques. 264 22 UF 1:   Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis 88 3
UF 2:   Configuració d’instal·lacions elèctriques especials 88
UF 3:   Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior 33
UF 4:   Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques 33
Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques. 132 22 UF 1: Configuració d’instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis 82 4
UF 2: Configuració d’automatismes industrials amb autòmats programables 39
Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques. 132 22 UF 1: Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques 55 5
UF 2:   Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques 55
Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació. 132 22 UF 1: Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió  60 6
UF 2: Configuració de centres de transformació  50
Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques 99 0 UF 1: Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions elèctriques 33 7
UF 2: Planificació del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques 66
Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions 99 0 UF 1: Instal·lacions de televisió en edificis 50 8
UF 2: Instal·lacions de telefonia i interfonia en edificis 49
Sistemes i circuits elèctrics 132 22 UF 1: Circuits de corrent altern 50 9
UF 2: Màquines elèctriques de corrent altern 40
UF 3: Circuits electrònics 20
Formació i orientació laboral. 99 0 UF 1: Incorporació al treball 66 10
UF 2: Prevenció de riscos laborals 33
Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 66 12
Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66 0 UF 1: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66 13
FCT 350 0 15
Total 2000 198
Mòduls Hores Màx. HLLD
Mòduls Hores Màx. HLLD

 


Com pots accedir aquests cicles:

Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova

d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.

A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre.

D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs

A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls

La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.