21 de febrer de 2019

Manteniment Electromecànic

Tècnic/a en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies. Les principals sortides laborals són: 

mecànic/a de manteniment, electricista de manteniment, electromecànic/a de manteniment, muntador/a industrial i mantenidor/a de línia automatitzada.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Tècniques de fabricació (1) 198-165 33 UF1: Interpretació gràfica 33 1
UF2: Materials 18
UF3: Metrologia 18
UF4 Mecanitzat manual 40
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina 56
Tècniques d'unió i muntatge. (2) 132-99 33 UF1 Procediments de muntatge i unió 20 2
UF2 Conformació i unions no soldades 29
UF3 Soldadura 50
Electricitat i automatismes elèctrics. (2) 231 0 UF1 Mesures en els circuits de C.C 66 3
UF2 Mesures en els circuits de C.A 66
UF3 Instal·lacions electrotècniques 33
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. (*) 132 33 UF4 Quadres elèctrics 66 4
Muntatge i manteniment mecànic. (1) 198-165 33 UF1 Elements de maquines 33 5
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines 66
UF3 Manteniment mecànic 66
06 Muntatge i manteniment elèctric- electrònic. (4) 165 0 UF1 Màquines elèctriques 33 6
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques 66
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques 66
07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. (3) 198 0 UF1 Organització del manteniment industrial 33 7
UF2 Processos auxiliars de producció 33
UF3 Sistemes mecatrònics 99
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics 33
FOL 99 0 UF 1 Incorporació al treball 66 8
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
EIE 66 0 UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 9
Anglès tècnic 99 0 10
Síntesi 66 0 11
FTC 350 0 12
Total 2000 132
Mòduls Hores Màx. HLLD
Tècniques de fabricació 198-165 33
Tècniques d'unió i muntatge. 132-99 33
Electricitat i automatismes elèctrics. 231 0
Muntatge i manteniment elèctric-electrònic. 165 0
FOL 99 0
Anglès Tècnic 99 0
Hores Lectives 924 66
Mòduls Hores Màx. HLLD
Automatismes pneumàtics i hidràulics.. 198-165 0
Muntatge i manteniment mecànic. 198-165 33
Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 198 33
EIE 66 0
Síntesi 66 0
FCT 350 0
Hores Lectives 726 66

 


Com pots accedir aquests cicles:

Accés: Per accedir cal haver superat l’Educació Secundària Obligatòria o la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.


 Distribució del cicle formatiu:

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.

A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT al primer curs, no es recomana de començar abans del tercer trimestre.

D’acord al que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari:

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs

A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls

La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla  de què disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar  el cicle dins del seu horari lectiu.