21 de febrer de 2019

Instal·lacions de Producció de calor i (FP DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts. Asegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Tècniques de muntatge d'instal·lacions.(*) 264 33 UF1: Representació gràfica 66 1
UF2: Tècniques de Mecanització i unions no soldades 99
UF3: Soldadures 66
Instal·lacions elèctriques i automatismes (**) 264 33 UF1: Representació gràfica en instal·lacions elèctriques 22 2
UF2: Muntatge i mecanització de quadres elèctrics 33
UF3: Automatització elèctrica cablada 99
UF4: Automatització programable 77
Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques. (*) 165 33 UF1: Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció 80 3
UF2: Posada en marxa d’instal·acions de calefacció i extracció 26
UF3: Manteniment d'instal·lacions de climatització ventilació i extracció 26
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. (*) 132 33 UF1: Elements i configuracions d’instal·lacions d’aigua i evacuació 32 4
UF2: Muntatge i instal·lació de xarxes d’aigua i evacuació 52
UF3: Manteniment, diagnosi i reparació d’instal·lació d’aigua i evacuació 15
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. (*) 99 0 UF1: Muntatge d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 44 5
UF2: Posada en marxa d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 33
UF3: Manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica 22
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids. (*) 66 0 UF1: Elements i configuració d’instal·lacions de gas i combustibles líquids 44 6
UF 2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids 22
Màquines i equips tèrmics 198 0 UF1: Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques. 44 7
UF2: Instal·lacions frigorífiques i de climatització. 66
UF3: Instal·lacions de calefacció i ACS. 55
UF4: Cambres frigorífiques. 33
Configuració d’instal·lacions calorífiques 132 0 UF1: Configuració de petites d’instal·lacions de calefacció i ACS 99 8
UF2: Documentació tècnica d'instal·lacions de petita potència de calefacció i ACS 33
UF2: Documentació tècnica d'instal·lacions de petita potència de calefacció i ACS 33
FOL 99 0 9
EIE 66 0 10
Anglès tècnic 99 11
Síntesi 66 0 12
FTC 350 0 13
TOTAL 2000 132
Mòduls Hores Màx. HLLD
Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 33
Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 33
Màquines i equips tèrmics 198 0
FOL 99 0
Hores Lectives 825 66
Mòduls Hores Màx. HLLD
Muntatge/manteniment d’instal·lacions calorífiques 165 33
Muntatge/manteniment d’instal·lacions d’aigua 132 33
Muntatge/manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 99 0
Muntatge/manteniment d’instal·lacionsde gas combustibles líquids 66 0
Configuració d’instal·lacions calorífiques 132 0
Anglès tècnic 99 99
EIE 66 0
Síntesi 66 0
FCT 350 0
Hores Lectives 825 66

(*) Mòduls desdoblats el 90 % de les hores

(**) Mòduls desdoblats el 50 % de les hores

Com pots accedir aquests cicles: Accés: Per accedir cal haver superat l'Educació Secundària Obligatòria o la Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Distribució del cicle formatiu: Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre.D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar totalternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.

Distribució de l'horari lectiu ordinari: La distribució de l'horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inci de cursa continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòdulsLa proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.