21 de febrer de 2019

Educació Secundaria Obligatoria

Asignatures
Anglès
Ciències Naturals
Ciències Socials
Castellà i Taller de lectura
Català
Música
Taller lectura castellana
Matemàtiques
Tecnologia
Asignatures
Anglès
Ciències Socials
Castellà
Català
Física i Química
Matemàtiques
Plàstica
Tecnologia
Asignatures
Anglès
Ciències Socials
Castellà
Català
Matemàtiques
Música
Plàstica
Tecnologia
Ciencies naturals
Fisica i Química
Asignatures
Ciències Socials
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Matemàtiques
Plàstica
Tecnologia
Llatí
Música

Educació Secundària Obligatòria

La línia pedagògica del centre promou l’educació en els valors morals i socials fomentant una conducta cívica i democràtica,d’integració en la vida escolar. Són eixos transversals de l’institut : la salut, les TIC i els idiomes.

Els agrupaments flexibles, l’aula d’acollida i els tallers de lectura permeten reforçar les competencies educatives de l’alumnat gràcies a un treball més individualitzat.

El professorat, juntament amb els tutors i tutores efectuen un seguiment individualitzat de l’alumnat i mantenen el contacte regular amble famílies, incidint així en l’orientació acadèmica i professional dels nois i noies.

També es fomenten les activitats complementàries (aula d’estudi i d’anglés) i extraescolars com a mitjà per ampliar la formació cultural i social de l’alumnat.

Finalitats

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establers obtenen eltítol de Graduat en Educació Secundària.

Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir alBatxillerat.

D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.

 

Distribució
Crèdits Comuns
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangeres
Ciencies de la Naturalesa
Ciencies Socials
Educació Fisica
Tecnologia
Educació Visual i Plastica
Música
Matemàtiques
Religió/Activitats d’estudi alternatives (1r curs)
Tutoria
Crèdit de Síntesi
Crèdits Variables
Distribució
Crèdits Comuns
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangeres
Ciencies de la Naturalesa
Ciencies Socials
Educació Fisica
Tecnologia
Educació Visual i Plastica
Música
Matemàtiques
Tutoria
Crèdit de Síntesi
Crèdits Variables
També han de cursar una llengua estrangera obligatòriament, i podran optar per una de segona.

 Àrees

  • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura, i Llengua aranesa a la Val d’Aran.
  • Llengües estrangeres.
  • Ciències de la naturalesa.
  • Ciències socials.
  • Educació física.
  • Tecnologia.
  • Educació visual i plàstica.
  • Música.
  • Matemàtiques.
  • Religió (voluntària).