21 de febrer de 2019

Confecció i Moda

Les principals sortides professionals són:

Tallador de peces i articles tèxtils. Tallador de peces de pell. Cosidor. 

Preparador per al cosit de peces de pell (taulerista).  Brodador a màquina. Planxador-acabador. Confeccionista a mida.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Patrons (***) 132-99 33 UF1-Anàlisi del procés operatiu el la realització d’un patró. 33 1
UF2-Adaptació i transformació de patrons 66
Principis de manteniment electromecànic 66 0 UF1-Xarxes de distribució i equips elèctrics 18 2
UF2 – Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques 15
UF3 – Elements mecànics i principis de manteniment 33
Matèries tèxtils i pell (****) 132 0 UF1-Idendificació de materials tèxtils i fornitures. 99 3
UF2-Identificació de pells i cuirs.
Tall de materials (*) 165 0 UF1- Mitjans i processos de marcada, estesa i tall. 66 4
UF2- Tall de teixits i laminats. 66
UF3- Tall de pells i cuirs. 33
Confecció a mida (*) 264-231 33 UF1- Màquines i equips de costura en confecció a mida. 33 5
UF2-La costura a mà. 66
UF3-Costura a màquina en confecció a mida. 132
Confecció industrial (*) 264-231 33 UF1-Processos i qualitat en confecció industrial. 33 6
UF2-Màquines, equips i prevenció de riscos en confecció industrial. 33
UF3-Confecció industrial d’articles de teixits i laminats. 132
UF4-Confecció industrial d’articles de pell i cuir. 33
Acabats en confecció (*) 99 0 UF1-Màquines d’acabats i manteniment. 33 7
UF2-Acabats de productes de confecció. 66
Informació i atenció al client 66 0 8
Moda i tendències (**) 132-99 33 UF1-Història de la moda i tendències 33 9
UF2-El color i les textures. 33
UF3-Disseny de models 33
FOL 99 0 UF1-Incorporació al treball 66 10
UF2 – Prevenció de riscos laborals 33
EIE 66 0 11
Anglès tècnic 99 0 12
Síntesi (* 66 0 13
FCT 350 0 14
Total 2000 132
Mòduls Hores Màx. HLLD
Patrons – UF1UF2 132-99 33
Principis de manteniment electromecànic 66 0
Matèries tèxtils i pell – UF1 UF2 132 0
Tall de materials – UF1 i UF2 UF3
Mòduls Hores Màx. HLLD
Confecció a mida 264-231 33
Acabats en confecció. 99 0
Informació i atenció al client 66 0
Moda i tendències – UF1 i UF2 UF3 132-99 33
EIE 66
Síntesi 66 0
Anglès 99 0
FCT 350 0
Hores Lectives 792-726 66

 


Com pots accedir aquests cicles:

Accés: Per accedir cal haver superat l’Educació Secundària Obligatòria o la Prova

d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.

A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT al primer curs, no es recomana de començar abans del tercer trimestre.

D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs

A continuació s’efectuarà una proposta de distribució dels mòduls

La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.