21 de febrer de 2019

Batxillerat

El Batxillerat ha de proporcionar a l’alumnat una maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixement si habilitats que els permetin desenvolupar les seves funcions socials amb responsabilitats i compètencia.

També els capacitarà per accedir als Estudis Universitaris i Cicles Formatius de Grau Superior.

Modalitats

Distribució
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
Economia i organització d’empresa I i II
Llatí I i II
Grec I i II
Història del món contemporani
Geografia
Història de l’Art
Literatura catalana
Economia
Literatura castellana
Literatura universal
Distribució
Química I i II
Matemàtiques I i II
Biologia I i II
Ciències de la terra i el medi ambient I i II
Tecnologia industrial I i II
Física I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Distribució
Llengua catalana i literatura I i II
Història
Llengua estrangera I i II
Història de la filosofia
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món compemporani

Treball de recerca

S’escull a finals del primer curs, s’inicia l’investigació a l’estiu i es finalitza durant el primer trimestre del segon curs. La finalitat del treball és que l’alumne apliqui els coneixements adquirits i posi en pràctica les seves capacitats d’investigació.

El centre organitza activitats individuals i de grup per a l’orientació i el desenvolupament d’aquests treballs.

Matèries optatives

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis del centre o ampliant les perspectives.

Aquestes matèries optatives, a més de la segona llengua estrangera, l’estada a l’empresa i les matèries d’altres modalitats, poden ser matèries optatives dissenyades pels centres docents.El departament d’Educació ha de garantir que els i les alumnes majors d’edat i els pares, mares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat puguin manifestar la seva voluntat de rebre o no rebre ensenyaments de religió. L’alumnat que opti per cursar religió té assignatures dues hores setmanals més en el seu horari.EL contigut d’aquesta estructura és susceptible de ser modificat pel Departament d’Ensenyament