21 de febrer de 2019

Automatització i Robòtica Industrial i (FP DUAL)

Empreses – Formació professional dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.


Les principals sortides professionals són:

Este profesional ejerce su actividad en empresas, públicas y privadas, relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las áreas de diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132 0 UF 1: Automatització elèctrica cablada 66 1
UF 2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica 33
UF 2: Automatització hidràulica i electrohidràulica 33
Sistemes seqüencials programables 165 33 UF 1: Instal·lació i muntatge de PLCs 22 2
UF 2: Programació de PLCs 55
UF 3: Disseny de sistemes seqüencials 55
 Sistemes de mesura i regulació  165  33 UF 1: Sensors,sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament 33  3
UF 2: Sistemes de regulació automàtica 66
UF 3:  Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades 33
 Sistemes de potència  165  33 UF 1: Configuració d’instal·lacions elèctriques 44  4
UF 2: Màquines elèctriques 55
UF 3: Electrònica de potència 33
 Documentació tècnica  99  0 UF 1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial 58  5
UF 2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial 23
UF 3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial 18
 Sistemes programables avançats  99  0 UF 1: Sistemes avançats de control industrial 66  6
UF 2: Sensors avançats  33
 Robòtica industrial  99  0 UF 1: Configuració de robots industrials  22  7
UF 2: Programació de robots industrials 38
UF 3: Manteniment de robots industrials 17
UF 4: Servo accionaments 22
Comunicacions industrials 198 33 UF 1: Estructures i protocols de comunicacions industrials 33 8
UF 2: Sistemes de control i supervisió de processos 33
UF 3: Xarxes industrials 66
UF 4: Sistemes d’accés remot a processos industrials 33
Integració de sistemes d’automatització industrial 198 33 UF 1: Integració de sistemes d’automatització industrial 33  9
UF 2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes 66
UF 3: Posada en marxa dels sistemes d’automatització 33
UF 4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització 33
 Informàtica industrial  99  0 UF 1: Equips, xarxes locals i entorn Web 33  10
UF 2: Programació d’equips i sistemes industrial 66
Formació i orientació laboral  99  0 UF 1: Incorporació al treball 33 11
UF 2: Prevenció de riscos laborals 33
Empresa i iniciativa emprenedora 66 0 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 66 12
Project 66 0 13
Formació en centres de treball 350 0 14
Total 2000 198
Mòduls Hores Màx. HLLD
Mòduls Hores Màx. HLLD

 

Com pots accedir aquests cicles:

Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova

d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.

A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre.

D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs

A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls

La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.