7 de març de 2019

ASSESORAMENT I RECONEIXEMENT

Informació actualitzada 3 de desembre de 2021

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua la persona usuària. Aquesta està integrada per dos professors/es del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament, i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives (reconegudes) cal matricular-se, totalment o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Atenció: el fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Import del servei

Els imports del servei són els següents:

 Servei d’assessorament:

 • 60 euros (el pagament només l’han de realitzar les persones admeses en el servei)

 Servei de reconeixement:

 • cada unitat formativa dels títols LOE: 18 euros


Criteris d’admissió

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • de més a menys edat
 • de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu
Consultes:
 
Horari d’atenció 2021-2022 (cal demanar cita prèvia)
 •  

Correu: coordinaciofp@agmundet.es

Oferta de places d’assessorament i reconeixement 2021-2022

Família professional

Nivell

Nom del cicle

Places

Electricitat i Electrònica.

Superior

Sistemes de telecomunicacions i informàtics.

ND

Electricitat i Electrònica.

Superior

Sistemes electrònics i automatitzats.

2

Electricitat i Electrònica.

Superior

Automatització i robòtica industrial.

2

Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Manteniment electromecànic.

3

Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Instal·lacions de producció de calor

2

Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Instal·lacions frigorífiques i de climatització.

2

Instal·lació i Manteniment.

Superior

Mecatrònica industrial.

2

Tèxtil, confecció i pell

Mitjà

Confecció i moda.

2

Tèxtil, confecció i pell

Superior

Vestuari a mida i per a espectacles.

2

Tèxtil, confecció i pell

Superior

Patronatge i moda.

2

 

 
 

 

Calendari

·        Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:  27/09/2021 – 10/10/2021.

·        Publicació del llistat de persones admeses provisionalment: 18/10/2021.

·        Període de reclamacions al llistat provisional:  19/10/2021 al 21/10/2021.

·        Publicació del llistat de persones admeses definitivament: 25/10/2021.

·        Convocatòria reunió informativa persones admeses:

Data: 10/11/2021

Hora: 15:30 h.

Lloc: Aula A0-07

·        Període de presentació d’inscripcions al servei d’assessorament: 15/11/2021 – 29/11/2021.

·        Publicació del llistat de persones matriculades al servei d’assessorament: 3/12/2021.

·        Període d’assessorament: 13/12/2021 – 28/1/2022.

·        Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement: 31/1/2022 – 4/2/2022.

·        Publicació del llistat de persones admeses provisionalment: 7/2/2022.

·        Període de reclamacions al llistat provisional:  8/2/2022 – 10/2/2022.

·        Publicació del llistat de persones admeses definitivament: 11/2/2022.

·        Període de presentació d’inscripcions al servei de reconeixement: 14/2/2022 – 18/2/2022.

·        Publicació del llistat de persones matriculades al servei de reconeixement: 21/2/2022.

·        Període de reconeixement i juntes d’avaluació: 22/2/2022 – l’1/4/2022

·         Publicació del llistat provisional d’unitats reconegudes: 11/4/2022

·        Període de reclamacions al llistat provisional de reconeixements: 12/4/2022 – 14/4/2022.

·        Publicació del llistat de definitiu de reconeixements: 18/4/2022.

      ·        Període d’emissions de certificats: 19/4/2022 – 29/4/2022

INFORMACIÓ GENERAL DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

* Presencial: Presenteu la documentació a consergeria dirigida al coordinador d’FP

* Per correu electrònic: Envieu per correu a coordinaciofp@agmundet.es 

    [en aquest cas cal haver signat digitalment la sol·licitud amb certificat digital vàlid] (informació)

Procés servei d’assessorament

 Documentació a presentar sol·licitud d’admissió al servei

 

 • Full de sol·licitud al servei d’assessorament signat. (imprès)
 • Copia document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
 • Copia de títol o justificant del document que dona accés al grau professional.
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Preu del servei: 60 €.

 

Criteris d’admissió :

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major experiència i edat de la persona sol·licitant.

 

– Persones admeses provisionalment (llistat)

– Persones admeses definitivament (llistat)

 

Documentació a presentar persones admeses

·         Full d’inscripció al servei d’assessorament signat. (imprès)

·         Còpia del document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.

·         Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

·         Justificant bancari del pagament del preu del servei. (informació de pagament)

·         Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas. (informació)

Llistat de persones matriculades al procés d’assessorament 2021-2022 (llistat)

 

Procés servei reconeixement

Imprescindible:

·         Haver complert 18 anys i acreditar una experiència laboral d’almenys 2 anys en el sector

·         Informe del servei d’assessorament

 

Preu del servei: 18 € per unitat formativa.

Documentació a presentar sol·licitud d’admissió al servei

 

 • Full de sol·licitud al servei de reconeixement signat.
 • Copia document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
 • Informe d’assessorament (només persones assessorades en un altre centre).
 • Informe de vida laboral de la TGSS (només persones assessorades en un altre centre).

Documentació a presentar persones admeses

·         Full d’inscripció al procés de reconeixement signat.

·         Justificant bancari del pagament del preu del servei. (informació de pagament)

·         Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas. (informació)

·         Certificats d’Unitats de Competència acreditades, si és el cas.