Tractament neteja-desinfecció instal·lacions d’aigua sanitària per control legionel·la-Mundet -FITOCAE-026-2017

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del tractament de neteja i desinfecció de la xarxa d’aigua per prevenció de la legionel·la als Edificis Edifici 38- Manteniment, Edifici 07- Església, Edifici 06- Aula annexa P.Nord, Edifici 16- L’Espinalb, Edificis 12, 13 i 14 (Mestral F, E i D), Edifici 02- Pavelló Nord, Edifici 15- Pavelló Migjorn, Edifici 21- Serradell Trabal, tots ells del Recinte Mundet:

· Data actuació: 9-10 i 13 de Novembre del 2017
· Horari: Veure llistat en l’apartat dels Edificis
· Productes utilitzats: HIPOCLORIT SÒDIC (solució al 15%), SALFUMAN, DEOX EXTRA i SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO.
· Empresa: UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, SA, (UNI2)
Edificis
– Edifici 38- Manteniment 9/11/2017 De 8 a 12 h
– Edifici 07- Església 9/11/2017 De 10 a 15 h
– Edifici 06- Aula annexa P.Nord 9/11/2017 De 17 a 17 h
– Edifici 16- L’Espinalb 9/11/2017 De 15 a 20 h
– Edificis 12, 13 i 14 (Mestral F, E i D) 10/11/2017 De 15 a 21 h
– Edifici 02- Pavelló Nord 10/11/2017 A partir de les 21 h
– Edifici 15- Pavelló Migjorn 13/11/2017 A partir de les 19 h
– Edifici 21- Serradell Trabal 3/11/2017 A partir de les 21 h

Recinte Mundet (Pg. Vall d’Hebron, 171)
Telèfon emergències: 112
933 17 44 00 (Institut Nacional de Toxicologia a Barcelona. Servei 24 h)

El tractament es realitza segons el què disposa el RD 863/2003 de prevenció de la legionel·losi, i consisteix en incorporar i impulsar a les canonades els agents químics necessaris per a la desinfecció. No obstant, l’objectiu final és esbandir amb aigua potable la xarxa d’aigua sanitària de manera que s’assoleixin els nivells de cloració normalitzats, per la qual cosa finalitzat el tractament es pot utilitzar l’aigua potable sense cap risc.
Com a mesura de prevenció, cal garantir i assegurar-se prèviament que no es farà servir la xarxa d’aigua potable (dutxar-se, beure, preparar aliments (sales de descans), fonts, màquines de vending, etc.), per la qual cosa caldrà informar a tots els estadants i públic en general la prohibició de fer ús de l’aigua a tot l’edifici abans de l’inici del tractament i fins que no finalitzi (les fonts d’aigua i les màquines de vending que s’alimentin d’aigua de la xarxa es desconnectaran per tal d’evitar accidents).

Quedaran fora de servei els lavabos i vestidors d’aquests edificis fins que es finalitzi l’actuació. Les fonts del recinte també quedaran fora de servei i senyalitzades fins que s’acabi l’actuació i es facin els rentats necessaris.

Es col·locaran cartells d’avís de no potabilitat en tots els punts d’aigua i serveis higiènics i es retiraran una vegada finalitzat el tractament. El Servei de Manteniment d’Edificis confirmarà el moment en el qual es pot tornar a utilitzar la instal·lació, bé retirant la senyalització o avisant que aquesta es retiri.

Tractament neteja-desinfecció instal·lacions d’aigua sanitària per control legionel·la-Mundet -FITOCAE-026-2017