Tractament fitosanitari palmeres Recinte Mundet 21 i 22 maig. FITOCAE-009-2018

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet:

 Data: 21 i 22 de maig de 2018
Horaris: de 8 a 18  hores
Lloc: Recinte Mundet
Empresa: FITONATUR TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Tipus de tractament:  Morrut de les palmeres
Productes utilitzats: Dacoprid 20 SL
Mètode d’aplicació: Dutxa
Termini de seguretat: Fins que la planta deixi de gotejar
Responsable del tractament: Judith Meseguer

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

Abans:

 • Senyalitzar i prohibir físicament l’accés de persones alienes a l’empresa aplicadora a les zones tractades.
 • Retirar de la zona tractada els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.
 • Caldrà garantir que la zona senyalitzada sigui prou àmplia per evitar possibles riscos a tercers.
 • Caldrà informar del tancament de les portes i finestres, així com de les entrades dels sistemes de ventilació i climatització que es trobin prop de les zones tractades.
 • Informar al personal de guàrdia de la data i hora del tractament.
 • La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

Durant:

 • Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini de seguretat i assecat.
 • Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Després:

 • No permetre l’accés al públic a la zona d’aplicació fins que no finalitzi el tractament.
 • Deixar transcórrer unes hores des de la fi del tractament i, en qualsevol cas, fins que l’arbre deixi de gotejar abans de permetre l’accés a les zones tractades.
 • Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.
Tractament fitosanitari palmeres Recinte Mundet 21 i 22 maig. FITOCAE-009-2018