Tractament fitosanitari boixos Recinte Mundet 15-maig – FITOCAE-007-2018

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet:

Data: nit del 15 al 16 de maig

Horaris: de 22:00 a 6:00 h

Lloc: recinte Mundet

Empresa: FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L.

Tipus de tractament: enfront la Cydalima

Productes utilitzats: Fastac (Alfa Cipermetrin 10%)

Mètode d’aplicació: polvorització

Termini d’espera: deixar transcórrer unes hores i, en qualsevol cas, fins que el producte deixi de gotejar.

Responsable del tractament: Judith Meseguer

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

Abans:

· Retirar de la zona tractada els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.

· Caldrà garantir que la zona senyalitzada sigui prou àmplia per evitar possibles riscos a tercers.

· Informar al personal de guàrdia de la data i hora del tractament.

· La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

Durant:

· Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini de seguretat i assecat.

· Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.

· El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a les fitxes de dades de seguretat del producte: equip de respiració adequat, ulleres de seguretat, guants resistents a productes químics i roba adient per evitar el contacte amb el producte.

· Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Després:

· No permetre l’accés al públic a la zona d’aplicació fins que no finalitzi el tractament.

· Deixar transcórrer unes hores des de la fi del tractament i, en qualsevol cas, fins que els boixos deixin de gotejar abans de permetre l’accés a les zones tractades.

· Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.

Tractament fitosanitari boixos Recinte Mundet 15-maig – FITOCAE-007-2018