Proper tractament herbicida al recinte Mundet

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament herbicida al recinte Mundet. Es tracta d’un tractament específic per males herbes:

Data: 24 de maig – 25 de maig
Horari: 19:00 a 02:00 hores
Lloc: Recinte Mundet (jardí del Palau de les Heures).

Empresa: FITOPATOLOGIA I NATURA, SL
Productes utilitzats: GOAL SUPREME (oxifluorfen)
Mètode d’aplicació: polvorització a baixa pressió
Termini de seguretat: no procedeix

Responsable del tractament: Judith Meseguer

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

Abans:
· Es tancarà l’accés al jardí del Palau de les Heures al personal no autoritzat.
· Retirar de la zona tractada els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.
· Informar el personal de guàrdia de la data i hora del tractament.
· La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

Durant:
· Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini de seguretat i assecat. El personal present a la zona d’aplicació que no pertanyi a l’empresa aplicadora, haurà de fer servir els equips de protecció individual que aquesta consideri.
· Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.
· El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a la fitxa de dades de seguretat del producte.
· Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Després:
· Deixar un temps de 2 hores (termini d’espera) abans de permetre l’entrada de persones.
· Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.

Proper tractament herbicida al recinte Mundet