Projecte de Direcció

PROJECTE DE DIRECCIÓ (RENOVACIÓ) 2016-2020

Barcelona, Juny de 2016

ÍNDEX:

Contenido
1. Introducció. 3
2. Diagnosi de la situació actual del centre: 4
3. Actuacions previstes per al desplegament i aplicació del projecte de direcció 16
4. Criteris per definir els objectius del Projecte de Direcció 18
4.1. Millora dels resultats educatius en l’àrea científic-matemàtic i Llengües. 18
4.2. Reducció de l’abandonament prematur per millorar la cohesió social 19
4.3. Innovació, desenvolupament continu i millora en la professionalització 19
4.4. Millora de la satisfacció personal i professional de la comunitat educativa. 19
4.5. Millora de l’eficiència en la gestió acadèmica, administrativa i de serveis 20
5. Objectius del projecte de direcció 20
6. Concreció de l’organització de centre 23
7. Participació de la comunitat educativa en la vida escolar 25
8. Mecanismes de difusió i comunicació 26
9. Sistema d’indicadors per mesurar l’exercici de la direcció 27
10. Avaluació i rendició de comptes 27
11. Documentació annexa 29
11.1. Cronograma general de les activitats 29
11.2. Fitxa del manual d’indicadors bàsics 31
11.3. Quadre seguiment anual MIB 32
11.4. Fitxa seguiment activitats 33
11.5. Quadre de comandament i informació 34