Projecte de Centre

Trets d’identitat

L’INS Anna Gironella de Mundet és un centre on s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior i
ensenyaments no reglats. També està autoritzat per la Generalitat de Catalunya per dur a terme l’acreditació de competències professionals, i proves lliures per a l’obtenció de carnets professionals. Està gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) a nivell funcional i orgànicament per la Diputació de Barcelona. La gestió del centre es fonamenta en el treball en equip i en la gestió per processos. L’Institut té una antiguitat de més de 50 anys i és essencialment plural, la qual cosa garanteix el respecte de totes les persones, creences i ideologies, dins les normes ètiques que regulen la convivència educativa.

L’Institut es defineix com una escola pública catalana, laica, no discriminatòria, democràtica, europeista i professionalitzadora, i són eixos transversals del nostre centre la salut, la convivència, les TIC (Tecnologies d’informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement), els idiomes i la cultura catalana. El català és la llengua vehicular i d’ensenyament en l’àmbit escolar.

La línia metodològica bàsica de l’INS A.G. Mundet vol facilitar a tot l’alumnat els estímuls i els recursos necessaris per a llur desenvolupament integral. Es vetlla per fomentar la constant formació del professorat, així com la coordinació del seu treball, per tal que els processos d’ensenyament-aprenentatge intentin oferir sempre els millors resultats possibles.

L’INS A.G. de Mundet col·labora amb el teixit empresarial i, a més, forma part de la Fundació BCN Formació professional, per mitjà de la qual el seu alumnat i professorat fan estades al món empresarial català, espanyol i europeu gràcies al lligam a instituts connectats en XARXA de ciutats de tota Europa.


Missió del centre

L’INS Mundet té un repte fonamental en el tipus d’educació que pretén transmetre al seu alumnat. Té com a finalitat la seva formació
integral, així com la seva orientació i preparació, homologable amb el nostre entorn europeu, per als estudis superiors i per a la vida
activa,preparant persones:
Responsables i cooperadores.

 • Integrades a la societat i compromeses amb l’entorn.
 • Crítiques i positives amb afany constant de superació.
 • Ben formades en tots els àmbits.
 • Autònomes i obertes a les transformacions del món.
 • Professionals qualificats, amb capacitat d’adaptació als nous reptes laborals individuals i d’equip, innovadors i emprenedors.

Essent els seus eixos transversals :

 • La convivència i la coeducació.
 • La salut.
 • Els idiomes.
 • Les TIC.
 • Les TAC.
 • La cultura catalana.

Visió del centre

El nostre INS ha d’adoptar de cara al futur les següents característiques:

 • Amb relació a l’alumnat, volem donar resposta a les seves necessitats educatives, proporcionant-li els recursos necessaris de tipus intel·lectual, cultural, físic i social, de cara a preparar-lo per a la seva futura dedicació professional i/o acadèmica i transmetre valors morals i ètics. El nostres alumnat haurà de ser competent, autònom, dinàmic i adaptable a la societat del segle XXI.
 • Amb relació als professionals que hi treballen, volem ser una comunitat amb un clima cordial, participatiu i dinàmic, propiciant la participació personal i en equip on la qualitat i millora contínua sigui un valor intrínsec a la nostra comunitat educativa. Els seus professionals haurien de ser competents en l’ús de la metodologia R+D+i, i en llengües estrangeres fonamentals a la Unió Europea.
 • Amb relació a l’entorn, volem ser un centre plenament integrat al barri, a la ciutat i que sigui un referent públic de la formació continuada i professionalitzadora de qualitat per a Catalunya i Europa.
 • Des del punt de vista de la gestió, volem ésser un centre on es mesuri periòdicament la satisfacció de la comunitat educativa i on es revisi el sistema de gestió en funció dels resultats.

Principis del centre

Aquests principis s’ajusten al marc legal vigent i fonamenten el present mirant el futur amb il·lusió, optimisme i compromís:

 • La llengua vehicular del centre és el català.
 • Mundet és aprendre a viure i conviure. S’hi potencia la cultura de l’esforç i l’excel.lència per aconseguir que els criteris de disciplina, comprensió, esforç, respecte, autoritat i responsabilitat siguin la pauta que permeti la convivència al centre, capacitant l’alumne en les tècniques de treball intel·lectual, en l’obtenció i tractament de la informació, i sobretot en l’aplicació individual i grupal de les tècniques d’estudi creant un ambient agradable i saludable per dur a terme eficaçment la tasca educativa, propiciant la bona convivència, i procurant aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries.
 • Centre europeista. Dinamitza i potencia els intercanvis lingüístics, culturals i professionals per tal de facilitar la cohesió europea amb l’aprenentatge de llengües, l’ampliació d’habilitats i coneixements tècnics.
 • Centre que atén la diversitat. Dissenya una pedagogia oberta a la diversitat, tant en allò que es refereix al professorat – respectant l’estil docent però garantint un model de gestió per processos – com en allò que es refereix als alumnes – capacitats, interessos…- Orientant personalment, acadèmicament i professionalment els alumnes de manera seqüenciada i gradual, tot subministrant-los un major coneixement de si mateixos i ajudant-los a una responsable presa de decisions orientada a la inserció i adaptació al món real, cada vegada més globalitzat i competitiu.
 • Centre pel qual la salut és fonamental. Potencia les activitats esportives i complementàries, possibilitant un major grau de participació de tots els integrants de la comunitat educativa, entenent la salut com “l’estat d’equilibri físic, psíquic, afectiu i social que garanteix el progrés integral de l’individu”.
 • Centre vinculat al món empresarial. Incorpora professionals especialistes en cadascuna de les àrees de formació facilitant l’intercanvi entre l’escola i el sector laboral, afavorint la ràpida integració de les novetats tecnològiques en els currículums formatius, participant en projectes reals i realitzant col·laboracions amb l’entorn productiu per tal de millorar la incorporació de l’alumnat al món laboral.
 • Centre potenciador de les TIC i les TAC, la investigació i la innovació. El professorat s’interessa per assolir les noves tecnologies de la informació i potencia els dissenys de materials curriculars multimèdia de manera autònoma per crear coneixement i cultura.
 • Centre que assessora i dóna suport, a través de l’AMPA, a totes les iniciatives orientades a la formació dels pares com a educadors i a llur comprensió del fet escolar, fent així més fructífera la seva participació en el Centre.
 • Centre que potència el coneixement del territori, del medi i del patrimoni historicoartístic, per tal d’aconseguir un alumnat capacitat per valorar el seu llegat cultural.