L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet:

 

Data:                  13 – 14 setembre

Horaris:              de 08:00 a 18:00 hores

Lloc:                   Recinte Mundet

Empresa:           FITONATUR

 

Tipus de tractament:   Escarabat morrut / Payssandisia de les palmeres

Productes utilitzats:    Confidor i ASPID

Mètode d’aplicació:     Dutxa

Termini de seguretat: Fins que la planta deixi de gotejar.

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

 

Abans:

·Delimitar físicament les zones tractades per evitar l’accés de persones alienes al tractament.

·Retirar de les zones tractades els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.

·Informar al personal de guàrdia de la data i hora del tractament.

·La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

 

Durant:

·Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini d’assecat.

·Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.

·El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a la fitxa de dades de seguretat del producte: equip de respiració adequat, ulleres de seguretat, guants resistents a productes químics i roba adient per evitar el contacte amb el producte.

·Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

 

Després:

·No permetre l’accés al públic a la zona d’aplicació fins que no finalitzi el tractament.

·Deixar transcórrer unes hores abans de permetre l’accés a les zones tractades.

·Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet