L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet:

Data:                28 de setembre del 2017

Horaris:            de 08:00 a 18:00 hores aprox.

Lloc:                 Recinte Mundet

Empresa:          FITONATUR

Tipus de tractament: morrut de les palmeres ( Trachycarpus i Chamareops )

Productes utilitzats: ASPID

Mètode d’aplicació: dutxa

Termini de seguretat: Fins que la planta deixi de gotejar.

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

Abans:

 • Delimitar físicament les zones tractades per evitar l’accés de persones alienes al tractament.
 • Retirar de les zones tractades els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.
 • Informar al personal de guàrdia de la data i hora del tractament.
 • La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

Durant:

 • Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini d’assecat.
 • Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a la fitxa de dades de seguretat del producte: equip de respiració adequat, ulleres de seguretat, guants resistents a productes químics i roba adient per evitar el contacte amb el producte.
 • Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Després:

 • No permetre l’accés al públic a la zona d’aplicació fins que no finalitzi el tractament.
 • Deixar transcórrer unes hores abans de permetre l’accés a les zones tractades.
 • Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet