Curs preparació incorporació GS

Matèries de la part comuna

Llengua catalana: 3 hores
Llengua castellana: 3 hores
Llengua anglesa: 5 hores

Total d’hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l’opció cientifico-tecnològica (CT)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Física – Tecnologia: 4 hores

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Hores setmanals

Total d’hores setmanals del curs: 20

Durada del curs

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.