Tractament fitosanitari palmeres Recinte Mundet 11-gener – FITOCAE-001-2018

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals informa del proper tractament fitosanitari al recinte Mundet:

Data: 11 de gener del 2018

Horaris: de 8 a 18 hores

Lloc: Recinte Mundet

Empresa: FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L.

Tipus de tractament: Morrut de les palmeres / Payssandisia

Productes utilitzats: CONFIDOR 20 LS

Mètode d’aplicació: Dutxa

Termini de seguretat: Fins que la planta deixi de gotejar

Responsable del tractament: Judith Meseguer

A més de les mesures preventives indicades per l’aplicador, s’hauran de considerar les següents:

Abans:

· Senyalitzar i prohibir físicament l’accés de persones alienes a l’empresa aplicadora a les zones tractades.

· Retirar de la zona tractada els aliments, begudes, objectes personals o animals domèstics que puguin exposar-se al producte utilitzat.

Garantir que la zona senyalitzada sigui prou àmplia per evitar possibles riscos a tercers.
· Informar al personal de guàrdia de la data i hora del tractament.

· La Subdirecció de Logística informarà l’empresa externa que té cura de la colònia controlada de gats del recinte.

· Delimitació temporal, la nit anterior al tractament, del conjunt de palmeres ubicades sota el Pavelló de Llevant per tal d’evitar l’aparcament de vehicles sota d’aquestes.

Durant:

· Evitar la presència de personal aliè sense equips de protecció durant l’aplicació i el termini de seguretat i assecat.

· Tancar portes, finestres i sistemes de ventilació dels edificis, durant el tractament.

· Treure animals i aliments de les finestres i balcons

· En cas de ventades o altres condicions meteorològiques adverses, que puguin produir derives del producte que suposin un perill per a les persones, es suspendrà l’aplicació.

· Els treballadors que realitzen l’aplicació hauran de seguir les indicacions de les fitxes de dades de seguretat dels productes.

· El personal de seguretat no haurà d’estar prop de les zones tractades, ni durant l’aplicació ni mentre no finalitzi el termini d’assecat i de seguretat. No es podrà permetre l’accés abans que transcorri aquest temps, a excepció que calgui intervenir en cas d’emergència, cas per al qual es faran servir els equips indicats a la fitxa de dades de seguretat del producte: màscara de protecció respiratòria homologada, guants resistents a productes químics, ulleres de seguretat i roba adequada per evitar el contacte amb el producte.

· Disposar del telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20). En cas d’intoxicació, avisar al metge i seguir les indicacions de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Després:

· No permetre l’accés al públic a la zona d’aplicació fins que no finalitzi el tractament.

· Deixar transcórrer unes hores abans de permetre l’accés a les zones tractades.

No utilitzar el reg ni durant ni desprès del tractament.
Posteriorment caldrà utilitzar guants de protecció química per retirar els precintes i senyalitzacions i per a la neteja, si cal, del mobiliari urbà que hagi pogut quedar impregnat del producte aplicat.

Us enviem, adjunt, el full informatiu del tractament, les zones a tractar i la fitxa de dades de seguretat del producte a utilitzar.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb els tècnics de l’oficina de prevenció de riscos laborals.

Tractament fitosanitari palmeres Recinte Mundet 11-gener – FITOCAE-001-2018