7 de Març de 2019

ASSESORAMENT I RECONEIXEMENT

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.
 • el fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Import del servei

Els imports en els centres dependents del Departament d’Ensenyament són els següents:

 Servei d’assessorament:

 • 60 euros

 Servei de reconeixement:

 • un crèdit de títol LOGSE: 40 euros
 • una unitat formativa de títol LOE: 18 euros


Criteris d’admissió

En els centres del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • de més a menys edat de més a menys
 • experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu
Consultes:
 
Horari d’atenció 2019-2020 (demanar cita prèvia)
 •  

Correu: coordinaciofp@agmundet.es

Oferta de places d’assessorament i reconeixement 2019-2020

Família professional

Nivell

Nom del cicle

Places

GS –  Electricitat i Electrònica.

Superior

Sistemes de telecomunicacions i informàtics.

2

GS –  Electricitat i Electrònica.

Superior

Sistemes electrònics i automatitzats.

2

GS –  Electricitat i Electrònica.

Superior

Automatització i robòtica

2

GM – Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Manteniment electromecànic.

2

GM – Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Instal·lacions de producció de calor

2

GM – Instal·lació i Manteniment.

Mitjà

Instal·lacions frigorífiques i de climatització.

2

GS  – Instal·lació i Manteniment.

Superior

Mecatrònica industrial.

0

GM – Tèxtil, confecció i pell

Mitjà

Confecció i moda.

2

GS  – Tèxtil, confecció i pell

Superior

Vestuari a mida i per a espectacles.

2

GS  – Tèxtil, confecció i pell

Superior

Patronatge i moda.

2

 

 
 

Calendari

 ·       Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:  01/10/2019 al 15/10/2019.

·         Publicació de les llistes d’admesos i places de reserva: 23/10/2019 Clica per veure el llistat

  Per qualsevol consulta enviar un correu a coordinaciofp@agmundet.es

·         Publicació de les llistes d’admesos definitius: 30/10/2019

·         Convocatòria reunió informativa admesos: 18/11/2019 hora: 18:30 h. sala de Claustres.

·         Admesos: Presentació de documentació i entrega de full justificant de pagament del  18/11/2019 al 25/11/2019

  • En el cas de no asistir a la reunión demanar full mitjançant el mail de coordinació.

·         Llistat persones matriculades al servei d’assessorament: 02/12/2019

·         Període de assessorament: des del 03/11/2019 al 15/03/2020

·         Procés de reconeixement: Presentació de documentació i justificant de pagament del  15/03/2020 al 05/04/2020

·         Període de Reconeixement i juntes d’avaluació: del 05/04/2020  al 03/05/2020

      ·           Emissions de certificats: del 06/03/2020 al 31/05/2020

Procés servei d’assessorament

 Documentació a presentar sol·licitud

·         Full de sol·licitud al servei d’assessorament signat

·         Copia document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.

·         Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social

*Deixar la documentació a consergeria a nom de David Pulido (Coordinació FP)

Preu Públic : 60 €.

Full sol·licitud: Clica aquí per baixar

Criteris d’admissió :

 L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la

persona sol·licitant.

 

Documentació a presentar admesos

·         Full de matriculació al servei d’assessorament signat

·         Copia document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.

·         Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social

·         Justificant bancari del pagament del preu públic

·         Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas

 

Llistat de matriculació: Clica aquí per veure el llistat

Procés servei reconeixement

Imprescindible:

·         Haver complert 18 anys i acreditar una experiència laboral d’almenys 2 anys en el sector

·         Informe del servei d’assessorament

 

Preu Públic : 18€ per unitat formativa.

Full sol·licitud: (Pendent)

Documentació a presentar a secretaria del centre

·         Full sol·licitud al procés de reconeixement

·         Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent

·         Informe d’assessorament ( persones assessorades en un altre institut)

·         Resguard pagament preu

·         Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

Scroll Up